20 Cdo 3955/2015
Datum rozhodnutí: 27.01.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.20 Cdo 3955/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené Mgr. et Mgr. Janou Sekyrovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Letenská 121/8, proti povinnému J. W. , pro 104 395 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 23 EXE 5763/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 18 Co 423/2014-237, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .


Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 24. 9. 2014, č. j. 23 EXE 5763/2011-234, kterým Okresní soud v Chebu zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce pro odvolací řízení ve věci návrhu povinného na zastavení exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, které vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Usnesením ze dne 20. 4. 2015, č. j. 23 EXE 5763/2011-243, Okresní soud v Chebu zamítl žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu (usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 27. 1. 2015, č. j. 23 EXE 5763/2011-241) nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. ledna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu