20 Cdo 394/2009
Datum rozhodnutí: 29.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 394/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné Č. P., s. r. o., proti povinnému F. K., za účasti manželky povinného E. K., zastoupené advokátem, pro 130 446,80 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 6 Nc 1284/2006, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 21. 12. 2006, č. j. 40 Co 1668/2006-44, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 21. 7. 2006, č. j. 6 Nc 1284/2006-9 ve znění opravného usnesení ze dne 25. 10. 2006, č. j. 6 Nc 1284/2006-31, kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2005, č. j. 16 Cm 34/2002-51, k uspokojení pohledávky 130 446,80 Kč s příslušenstvím a exekucí byl pověřen soudní exekutor.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla manželka povinného dovoláním.


Dovolání je opožděné.


Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o. s. ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o. s. ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o. s. ř.).


V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o lhůtě k dovolání doručen manželce povinného dne 24. 1. 2008. Dovolání odevzdala manželka povinného k doručení soudu prvního stupně na poště v M. v úterý 25. 3. 2008.


Posledním dnem lhůty, v níž mohla manželka povinného dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo pondělí 24. 3. 2008; dovolání tedy bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o. s. ř.


Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o. s. ř.) Z toho důvodu se již ani nezabýval nedostatkem povinného zastoupení v dovolacím řízení, jejž zvolená právní zástupkyně dovolatelky přes výzvu soudu ze dne 15. 9. 2008, č. j. 6 Nc 1284/2006-57, doposud neodstranila, neboť neučinila úkon, jímž by se s dovoláním podaným samotnou účastnicí ztotožnila, nebo toto dovolání doplnila či nahradila vlastním podáním, pouze požádala o prodloužení lhůty k odstranění vad podání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (hlava VI. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. června 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu