20 Cdo 3936/2007
Datum rozhodnutí: 31.10.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 3936/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněného F. CZ, s.r.o., zastoupeného advokátem proti povinné Z. P., pro 8.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 11 Nc 596/2006, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. června 2007, č. j. 17 Co 218/2007-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud podle ustanovení § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odmítl její odvolání proti usnesení ze dne 10. 11. 2006, č. j. 11 Nc 596/2006-12, jímž okresní soud nařídil podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem Ing. P. H. dne 10. 8. 2006, pod sp. zn.

1 R 306/2006 k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 8.000,- Kč, k vymožení nákladů přecházejícího řízení ve výši 9.318,- Kč, včetně nákladů exekuce a nákladů oprávněného určených v příkazu exekutora, exekuci a jejím provedením pověřil

Mgr. P. K., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o. s. ř. /).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 30. 7. 2007, č. j. 11 Nc 596/2006-26, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která jí byla doručena 1. 8. 2007, dovolatelka nereagovala.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2007

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu