20 Cdo 391/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. ú o. s. ř.20 Cdo 391/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, identifikační číslo osoby 49099451, zastoupeného JUDr. Ivo Jelínkem, advokátem se sídlem v Děčíně, Labská 137/17, proti povinnému Ing. J. H. , o podání povinného ze dne 10. 4. 2015 označeném jako žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost, vedeném u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 12 Nc 4186/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 4. 2016, č. j. 17 Co 97/2016-178, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 18. 9. 2015, č. j. 12 Nc 4186/2008-160, jímž okresní soud odmítl podání povinného doručené soudu dne 15. 4. 2015, ve kterém podal mimo jiné i návrh označený jako žaloba na obnovu řízení, jak proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2015, č. j. 25 Co 510/2012-102, tak proti usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 15. 6. 2011, č. j. 12 Nc 4186/2008-83.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .

Dovolání vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudu ze dne 21. 7. 2016, č. j. 12 Nc 4186/2008-182, dovolatel nedostatek zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, a to ani poté, co soud usnesením ze dne 4. 10. 2016, č. j. 12 Nc 4186/2008-229, ve spojení s potvrzujícím usnesením odvolacího soudu ze dne 30. 12. 2016, č. j. 25 Co 372/2016-238 (jež nabylo právní moci dne 13. 1. 2017), zamítl návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu