20 Cdo 390/2001
Datum rozhodnutí: 29.03.2001
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

20 Cdo 390/2001

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné O., a. s., proti povinnému J. B., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 125 E 129/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2000, č. j. 13 Co 745/2000-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označené usnesení krajského soudu napadl povinný dovoláním.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy I (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 31. srpna 2000, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále jen o. s. ř.").

Protože z obsahu spisu nevyplývá, že by povinný byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl vybaven právnickým vzděláním, okresní soud jej usnesením ze dne 4. prosince 2000, č. j. 125 E 129/2000-41, doručeným (uložením na poště) 9. ledna 2001 vyzval, aby si - jelikož zastoupení je při podání dovolání povinné - ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení zvolil advokáta, který by jím učiněné podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil ho, že jinak soud řízení podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. zastaví. Povinný (jenž si zásilku na poště vyzvedl 24. ledna 2001) však nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení dosud neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty prvé o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. března 2001

JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová