20 Cdo 3888/2010
Datum rozhodnutí: 30.11.2010
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3888/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavly Brzobohaté ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) A. P. , a b) V. P. , proti povinné Mgr. M. D. , pro nepeněžité plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 32 E 82/2010, o dovolání oprávněných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2010, č. j. 51 Co 215/2010-81, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení z 5. 11. 2007, č. j. 49 Nc 16/2007-19 (ve znění doplňujícího usnesení z 18. 3. 2010, č. j. 32 E 82/2010-76), kterým obvodní soud zamítl návrh oprávněných na výkon rozhodnutí, podali oprávněné dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání oprávněných 11. 5. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky sepisu dovolání advokátem (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 větu první, § 224 odst. l a § 146 odst. 3 o. s. ř. (povinné, která by měla na jejich náhradu právo, v tomto stadiu řízení náklady nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. listopadu 2010

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu