20 Cdo 3885/2012
Datum rozhodnutí: 30.01.2013
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3885/2012

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Pražské plynárenské, a. s. , se sídlem v Praze 1, Národní 37, identifikační číslo osoby 601 93 492, proti povinné LUPEMI, s.r.o., se sídlem v Praze 10, Turnovského 263/4, identifikační číslo osoby 610 65 242, pro 193.006,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 57Nc 1172/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze z 20. 5. 2010, č. j. 54Co 162/2010-23, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení z 29. 9. 2009, č. j. 57Nc 1172/2009-11, kterým obvodní soud nařídil exekuci, podala povinná dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., a čl. II Přechodných ustanovení, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci městský soud rozhodl o odvolání povinné 20. 5. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky sepisu dovolání advokátem (§ 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.) a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2013

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu