20 Cdo 3878/2013
Datum rozhodnutí: 27.11.2013
Dotčené předpisy: § 336a o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř.20 Cdo 3878/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného CORSAIR (Luxembourg) N° 11 S.A. , se sídlem Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 LUXEMBOURG, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B 90447, zastoupeného Mgr. Soňou Bernardovou, advokátkou se sídlem v Brně, Koliště 55, proti povinné V. V. , zastoupené J. B., bytem v P., S. 3, o určení ceny nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 0EXE 6429/2010, u soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Evropská 663/132, Praha 6, pod sp. zn. 067 EX 5016/10, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 5. 2012, č. j. 19Co 100/2012-79, takto:

Dovolání se odmítá .
Odůvodnění:
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického ze dne 6. 2. 2012, č. j. 067 EX 5016/10-74, kterým byla určena cena nemovitostí, jejichž prodejem soudní exekutor provádí exekuci, podala povinná dovolání.

Dovolací soud projednal a rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soud řád (dále též jen o. s. ř. ) ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. nezakládají přípustnost dovolání proto, že usnesení podle § 336a o.s.ř. o určení ceny v exekuci prodávaných nemovitostí v jejich taxativních výčtech uvedeno není.

Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení podle § 336a o. s. ř. není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu věc sama srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné pod č. 61/1998 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, aniž vyžadoval splnění podmínky sepisu dovolání advokátem (srov. § 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř.), bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu