20 Cdo 387/2001
Datum rozhodnutí: 30.05.2001
Dotčené předpisy:
20 Cdo 387/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného R. H., proti povinné D. B., prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. E 1107/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. září 1999, č.j. 14 Co 768/99-150, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinná podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení ze dne 16. dubna 1998, č.j. E 1107/97-47, jímž Okresní soud v Klatovech (mimo jiné) uložil povinné zaplatit zálohu na náklady spojené s podáním znaleckého posudku ve výši 5.000,- Kč.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2000 - dále jen o.s.ř." (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).

Jelikož při podání dovolání nebyla povinná zastoupena advokátem, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 17. ledna 2000, č.j. E 1107/97-166, doručeným dne 26. ledna 2000, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do tří týdnů od doručení usnesení odstranila (tím, že doloží zastoupení advokátem, který se k podanému dovolání připojí nebo se s ním ztotožní jeho opravou či doplněním v intencích soudem naznačených).

Usnesením ze dne 31. října 2000, č.j. 14 Co 643/2000-185, Krajský soud v Plzni potvrdil usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 12. května 2000, č.j. E 1107/97-175, jímž byl zamítnut návrh povinné na ustanovení zástupce z řad advokátů (§ 30 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (srov. § 241 odst. 2 větu druhou o.s.ř.).

Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatelky prokazující nebyly předloženy. Dovolatelka pak nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač k tomu byla řádně vyzvána a o následcích nesplnění této podmínky poučena.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje právě pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně (do dne rozhodování dovolacího soudu) nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se - za situace, kdy oprávněnému v tomto stadiu řízení žádné náklady nevznikly - opírá o ustanovení § 146 odst. 1 větu první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2001

JUDr. Pavel K r b e k, v. r.

předseda senátu