20 Cdo 3868/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 3868/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněné Pražská plynárenská, a.s. , sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1, identifikační číslo osoby 60193492, zastoupené Mgr. Petrem Kuchařem, advokátem, se sídlem Na Pankráci 30a/404, 140 00 Praha 4, proti povinnému M. Z. , o vymožení pohledávky , vedené u soudní exekutorky Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, pod sp. zn. 183 EX 122/13, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2015, č. j. 14 Co 358/2015-234, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í (stručné dle §243f odst. 3 o. s. ř.):

Městský soud v Praze potvrdil napadeným rozhodnutím usnesení soudní exekutorky Mgr. Martiny Havlové, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne 26. 8. 2015, č. j. 183 EX 122/13-223, jímž udělila příklep na ideální spoluvlastnický podíl tam označených nemovitých věcí vydražitelce E. W., rodné číslo, bytem V. 391, K., za nejvyšší podání 364 550,- Kč.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný laickým dovoláním, v němž požádal o ustanovení advokáta pro dovolací řízení. Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 21. 3. 2016, č. j. 25 Nc 11794/2003-30, jeho žádost odmítl a k odvolání povinného je Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 6. 2016, č. j. 14 Co 232/2016-43 potvrdil.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 404/2012 Sb. (čl. II. bod 1, a contr. bod 7., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , jestliže směřuje proti usnesení odvolacího soudu vydanému dne 6. 11. 2015.
Ani přes následnou výzvu dovolacího soudu ze dne 18. 10. 2016 povinný plnou moc osvědčující zastoupení advokátem pro dovolací řízení nepředložil, a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) v průběhu k tomu určené lhůty neodstranil. Nedostatek procesní podmínky řízení, ač odstranitelný, odstraněn nebyl.
Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 ve spojení s ustanovením § 104 odst. 2 o. s. ř.
Učinil tak podle § 243f odst. 2 o. s. ř. předsedou senátu, a jen se stručným odůvodněním ve smyslu § 243f odst. 3 o. s. ř.
Vzhledem k nedostatku procesní podmínky řízení se dovolací soud otázkami přípustnosti dovolání, jakož ani otázkami jinými (procesními či věcnými), nezabýval.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2016

JUDr. Vladimír Kůrka
předseda senátu