20 Cdo 383/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 383/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v právní věci navrhovatelky M. S., vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 29 Nc 4/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 25. 4. 2008, č. j. 69 Co 233/2008-18, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 1. 2008, č. j. 29 Nc 4/2007-8, jímž okresní soud odmítl její podání ze dne 5. 11. 2007 (§ 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 6. 8. 2008, č. j. 29 Nc 4/2007-25, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která jí byla doručena 29. 8. 2008, dovolatelka ani po poučení soudu o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů a po prodloužení stanovené lhůty nevyhověla, nedostatek obligatorního zastoupení neodstranila.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu