20 Cdo 3826/2010
Datum rozhodnutí: 25.08.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3826/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné PRODET, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 2, Rumunská 1798/1, identifikační číslo osoby 256 04 635, zastoupené Mgr. Romanou Semeckou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Rumunská 1798/1, proti povinným 1) V. S. a 2) J. S. , zbavené způsobilosti k právním úkonům, zastoupené prvním povinným jako opatrovníkem, bytem v K. 98, M., za účasti JUDr. Hany Šajnerové, soudní exekutorky, se sídlem v Rakovníku, Husovo náměstí 22, vydražitele A. T. a přihlášených věřitelů České spořitelny, a.s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, identifikační číslo osoby 452 44 782, Finančního úřadu v Rakovníku , se sídlem v Rakovníku, Masná 265/1, Okresní správy sociálního zabezpečení Rakovník , se sídlem v Rakovníku, Dukelských hrdinů 2595, pro 7.406.777,61 Kč s příslušenstvím, o rozvrhu rozdělované podstaty, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. Nc 2641/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. srpna 2007, č. j. 20 Co 388/2007 - 445, takto:

Záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. února 2011, č. j. 20 Cdo 3826/2010 - 824, se v části, v níž je uvedeno jméno povinné, opravuje tak, že správně zní: J. S., narozené, zbavené způsobilosti k právním úkonům, zastoupené prvním povinným jako opatrovníkem, bytem v K. 98, M. . O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. února 2011, č. j. 20 Cdo 3826/2010 - 824, došlo ke zjevné nesprávnosti, vydal dovolací soud podle § 164 o. s. ř. a § 243c odst. 1 o. s. ř. toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. srpna 2011

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu