20 Cdo 3826/2008
Datum rozhodnutí: 29.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218a odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3826/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné C., s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému L. S., zastoupenému advokátem, pro 561.723,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 14 Nc 9449/2006, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2008, č.j. 51 Co 70/2008-36, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím městský soud odmítl odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) povinného proti usnesení ze dne 4. 9. 2007, č.j. 14 Nc 9449/2006-26, jímž Obvodní soud pro Prahu 8 nařídil podle směnečného platebního rozkazu Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 14. 6. 1996, č.j. Sm 403/96-10, k uspokojení pohledávky 561.723,- Kč s úroky z prodlení 6 % p.a. od 4. 7. 1995 do zaplacení, pro směnečnou odměnu 1.872,40 Kč, náklady předcházejícího řízení 29.048,-Kč, náklady oprávněného a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný zastoupen advokátem dovoláním.

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o opravných prostředcích (§ 169 odst. 1 o.s.ř.) doručen povinnému prostřednictvím pošty dne 25. 3. 2008 (a nikoli 31. 3. 2008, jak uvádí dovolatel). Doručení je prokázáno doručenkou (založenou ve spise u č.l. 37) obsahující označení soudu, doručované písemnosti, adresáta a jeho adresy, doručujícího orgánu, prohlášení doručujícího orgánu, že obálka s doručovanou písemností byla dne 20. 3. 2008 uložena, neboť adresát nebyl zastižen a byla mu zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl, jméno a příjmení a podpis doručovatelky, která potvrdila uložení písemnosti, prohlášení doručujícího orgánu, že uložená obálka s písemností byla vyzvednuta dne 25. 3. 2008, jméno a příjmení a podpis doručovatelky, která potvrdila, že obálku s písemností doručila příjemci, jméno a příjmení příjemce, kterým byl osobně povinný, a jeho podpis, kterým potvrdil doručení obálky s písemností. Uvedená doručenka tak obsahuje veškeré náležitosti vyžadované ustanovením § 50f odst. 1, 3 a 4 o.s.ř. a dokládá řádné doručení usnesení odvolacího soudu povinnému, které určilo počátek běhu lhůty k podání dovolání. Nesprávnost údajů uvedených na doručence dovolatel nenamítá.

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, bylo proto pondělí 26. 5. 2008. Dovolání však odevzdal povinný k doručení soudu prvního stupně poště v P dne 2. 6. 2008 (zásilka R), tedy zjevně až po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu