20 Cdo 3805/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 30 o. s. ř., § 138 o. s. ř.20 Cdo 3805/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky , se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému J. J. , pro 84 196 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 225 EXE 7148/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2016, č. j. 22 Co 92/2016-127, takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2016, č. j. 22 Co 92/2016-127, se mění tak, že soud ustanovuje povinnému pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2013, č. j. 22 Co 444/2013-35, zástupkyni Mgr. Zuzanu Fantovou, LL.M., advokátku se sídlem v Hostivici, Zimní 1580.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 29. 12. 2015, č. j. 225 EXE 7148/2012-88, kterým Okresní soud Praha-západ zamítl žádost povinného o ustanovení zástupce ze dne 30. 4. 2014 pro řízení o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2013, č. j. 22 Co 444/2013-35 (jímž bylo odmítnuto odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 16. 1. 2013, č. j. 225 EXE 7148/2012-8, o nařízení exekuce). Dospěl k závěru, že povinný nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, neboť věrohodným způsobem neosvědčil své poměry, není zřejmé, z čeho žije, jaké má životní náklady, z čeho je pokrývá, kde se zdržuje a kde pečuje o svou matku. Je sice nepochybné, že povinný má zdravotní potíže, ty ho však nevyřazují zcela z pracovního procesu. Povinný neuvedl, že by žádal o přiznání invalidního důchodu, zda je mu vyplácena podpora v nezaměstnanosti, zda žádal o přiznání jiné sociální dávky než příspěvku na bydlení.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, v němž poukazuje na svou bezvýchodnou finanční a sociální situaci. Uvádí, že fakticky nepřetržitě pečuje o svou matku, jež prodělala mozkovou mrtvici a trpí stařeckou demencí. Jeho jediným příjmem je příspěvek na péči ve výši 4 000 Kč měsíčně a příspěvek na živobytí ve výši 1 117 Kč měsíčně.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a část první čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků a jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů, předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce z řad advokátů pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem.

V souladu s § 138 o. s. ř. podmínkou pro (částečné) osvobození od soudních poplatků je, že to odůvodňují poměry účastníka a současně nejde o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva.

Z obsahu spisu, dovolatelem předložených listin a zprávy Úřadu práce České republiky, krajské pobočky v Příbrami, kontaktního pracoviště Praha-západ, vyplývá, že povinný je od 1. 4. 2015 evidován v evidenci uchazečů o zaměstnání, pobírá příspěvek na živobytí ve výši 1 117 Kč měsíčně a žije ve společné domácnosti se svou zdravotně postiženou matkou, které je současně opatrovníkem a jíž byl přiznán příspěvek na péči ve výši 4 400 Kč měsíčně.

Nejvyšší soud na rozdíl od soudu odvolacího dospěl k závěru, že doložené poměry povinného odůvodňují osvobození od soudních poplatků; současně neshledal, že by dovolání proti usnesení odvolacího soudu na č. l. 127 bylo svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním či bráněním práva.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu je z výše uvedených důvodů nesprávné, a protože na základě dosavadních výsledků řízení je možné o věci rozhodnout, Nejvyšší soud napadené usnesení odvolacího soudu podle § 243d písm. b) o. s. ř. změnil tak, že povinnému pro podání předmětného dovolání, zohledňuje jeho bydliště, ustanovil zástupkyní Mgr. Zuzanu Fantovou, LL.M., advokátku se sídlem v Hostivici, Zimní 1580.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu