20 Cdo 379/2009
Datum rozhodnutí: 29.04.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 379/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné D.. p. p. o., a.s., zastoupené advokátem, proti povinné M. S., pro 11.678,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 14 Nc 3403/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 28. 3. 2008, č. j. 40 Co 371/2008-13, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl její odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 29. 11. 2005, č. j. 14 Nc 3403/2005-6, jímž okresní soud nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 22. 5. 2005, č. j. 19 Ro 1874/2005-8, k uspokojení pohledávky 11.678,30 Kč s 3 % p.a. úroky z prodlení z částky 11.678,30 Kč od 7. 6. 2003 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení 8.227,90 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. J. P., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 10. 6. 2008, č. j. 14 Nc 3403/2005-22, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která jí byla doručena 1. 8. 2008, dovolatelka nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. dubna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu