20 Cdo 378/2011
Datum rozhodnutí: 05.04.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 378/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinová v exekuční věci oprávněné GE Money Bank, a. s. , se sídlem v Praze 4 Michli, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 256 72 720, zastoupené JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti povinné M. S. , pro 58 177,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Písku pod sp. zn. 12 Nc 5912/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 2. 2009, č. j. 24 Co 404/2009-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinné proti usnesení ze dne 25. 9. 2008, č. j. 12 Nc 5912/2008-4, kterým Okresní soud v Písku nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 18. 1. 2005, č. j. 18 Ro 21/2005-17, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 58 177,97 Kč s příslušenstvím a pro náklady exekuce, které budou vyčísleny, exekuci na majetek povinné, jejímž provedením pověřil soudních exekutora Mgr. Michala Rudého.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Okresní soud ji proto usnesením ze dne 14. 12. 2010, č. j. 12 Nc 5912/2008-48, vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň ji poučil, že pokud uvedený nedostatek neodstraní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žádost povinné o ustanovení zástupce z řad advokátů byla již předtím zamítnuta usnesením ze dne 14. 4. 2010, č. j. 12 Nc 5912/2008-30, jež bylo potvrzeno usnesením odvolacího soudu z 26. 5. 2010, 24 Co 1123/2010. Povinná ani po výzvě soudu vytčený nedostatek neodstranila.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r
předsedkyně senátu