20 Cdo 378/2003
Datum rozhodnutí: 25.09.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 378/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města P., zastoupeného advokátem, proti povinné M. M., vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. Nc 48/2002, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. září 2002, č. j. 12 Co 298/2002-24, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinná je povinna zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 700,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž městský soud potvrdil usnesení z 5. dubna 2002, č. j. Nc 48/2002-14 (kterým obvodní soud nařídil exekuci a pověřil jejím provedením soudního exekutora), podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla právnicky vzdělána, obvodní soud ji usnesením z 12. listopadu 2002, doručeným jí 19. listopadu téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 3 týdnů od doručení zvolila advokáta, který by její podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil ji, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však vytčený nedostatek neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, takže oprávněný má podle ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení.

Náklady dovolacího řízení, jež vznikly oprávněnému, spočívají v částce 625,- Kč představující 50 % sazbu za jeden úkon právní služby vyjádření k dovolání (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 12 odst. 1 písm. a/ bod 2., § 14 odst. 1, § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. /advokátní tarif/) sníženou o 50 % podle § 18 odst. 1 vyhlášky a v částce 75,- Kč paušální náhrady advokátů za poskytování právních služeb (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2003

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu