20 Cdo 3759/2010
Datum rozhodnutí: 15.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 3759/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo 649 49 681, proti povinnému M. B., pro 12.416,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp. zn. 73 Nc 4668/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2009, č. j. 13 Co 473/2009-59, takto:

I. Řízení o dovolání proti výroku usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2009, č. j. 13 Co 473/2009-59, jímž byl potvrzen výrok usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 23. 6. 2009, č. j. 73 Nc 4668/2007-55, o tom, že se zamítá návrh povinného na zastavení exekuce nařízené usnesením Okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. 5. 2007, č. j. 73 Nc 4668/2007-5, se zastavuje .

II. Dovolání proti výroku usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2009, č. j. 13 Co 473/2009-59, jímž byl potvrzen výrok usnesení Okresního soudu Plzeň-město ze dne 23. 6. 2009, č. j. 73 Nc 4668/2007-55, o tom, že se zamítá návrh povinného na zrušení exekučního příkazu JUDr. Zdeňka Zítky ze dne 26. 7. 2007, č. j. 108 Ex 5396/07-10, se odmítá .
Odůvodnění:
Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 23. 6. 2009, č. j. 73 Nc 4668/2007-55, jímž Okresní soud Plzeň město zamítl návrh povinného na zastavení exekuce i návrh na zrušení exekučního příkazu JUDr. Zdeňka Zítky ze dne 26. 7. 2007, č. j. 108 Ex 5396/07-10, a nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním. Okresní soud usnesením ze dne 15. 1. 2010, č. j. 6 Nc 4668/2007-113, ve spojení s potvrzujícím rozhodnutím odvolacího soudu ze dne 23. 2. 2010, č. j. 10 Co 56/2010-120, návrh povinného na ustanovení advokáta pro dovolací řízení zamítl a vyzval povinného, aby si ve lhůtě do jednoho měsíce od právní moci zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení nabylo právní moci 27. 4. 2010 a povinný přesto vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání proti výroku potvrzujícímu rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zastavení exekuce podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolání proti výroku odvolacího soudu potvrzujícím rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení exekučního příkazu není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jde-li o usnesení odvolacího soudu, upravují přípustnost dovolání ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř. dovolání přípustné není, neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů. Dovolání není přípustné ani podle § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé (k pojmu věc sama srov. též usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 61/1998 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, případně usnesení téhož soudu z 28. srpna 1997, sp. zn. 2 Cdon 484/97, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 11, ročník 1997 pod č. 88).

Nejvyšší soud proto bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1, věta první o. s. ř.) a aniž bylo třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) dovolání proti výroku odvolacího soudu potvrzujícím rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zrušení exekučního příkazu podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r. předsedkyně senátu