20 Cdo 3756/2012
Datum rozhodnutí: 23.01.2013
Dotčené předpisy: čl. II předpisu č. 7/2009Sb., § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 3756/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Rozvoj, stavební bytové družstvo , se sídlem v Opavě, U Cukrovaru 1282/9, identifikační číslo osoby 00053104, proti povinné D. H. , pro 98 381,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 36 E 703/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 4. 2012, č. j. 66 Co 320/2012-21, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání proti usnesení ze dne 23. 11. 2011, č. j. 36 E 703/2011-5, kterým soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy podle svého platebního rozkazu ze dne 20. 3. 2008, č. j. 24 Ro 2700/2007-8, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 98.381,- Kč s úroky z prodlení a pro náklady předcházejícího řízení.

Podání povinné z 8. 6. 2012, jež bylo posouzeno jako dovolání, není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení již ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce). Jestliže tedy v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinné 24. 4. 2012, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Povinná, jejíž dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 23. ledna 2013 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D., v. r.
předsedkyně senátu