20 Cdo 3754/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3754/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Strabane a. s., se sídlem v Praze 3, Husitská 344/63, identifikační číslo osoby 28481186, zastoupené Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Boušova 792, proti povinné A. A. , pro 108 160,52 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 15 EXE 141/2011, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2013, č. j. 26 Co 635/2012-97, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení z 19. 9. 2012, č. j. 103 EX 45928/11-54, kterým soudní exekutor udělil příklep na vydraženou nemovitost. Povinná napadla usnesení krajského soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudního exekutora dovolatelka vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranila (usnesení ze dne 26. 9. 2013, č. j. 103 Ex 45928/11-105, jí bylo doručeno 1. 10. 2013) a na výzvu nereagovala, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu