20 Cdo 3745/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3745/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné 1. P. s.r.o., proti povinnému J. D., za účasti manželky povinného K. D., pro 89.991,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 29 Nc 803/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2007, č. j. 66 Co 767/2007-20, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 17. 5. 2007, č.j. 29 Nc 803/2007-5, jímž Okresní soud v Opavě nařídil podle svého rozsudku ze dne 21. 7. 1999, č.j. 6 C 30/99-14, k uspokojení pohledávky ve výši 89.991,10 Kč s 15 % úroky z prodlení od 4. 10. 1995 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 13.660,- Kč a náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil soudního exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 29. 10. 2007, č. j. 29 Nc 803/2007-27, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

V reakci na výzvu, jež mu byla doručena 2. 11. 2007, dovolatel navrhl, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a ustanoven zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 6. 2008, č.j. 29 Nc 803/2007-34, návrh dovolatele odmítl.

Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil.Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu