20 Cdo 3729/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3729/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné I. H., proti povinnému P. H., pro 17.393,- Kč s příslušenstvím, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 37 E 224/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2007, č. j. 28 Co 689/2007-21, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 28. 5. 2007, č. j. 37 E 224/2007-11, jímž Okresní soud v Kladně nařídil podle svého rozsudku ze dne 26. 4. 2006, č.j. 12 C 300/2005-57, k uspokojení pohledávky 17.393,- Kč, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 700,- Kč a pro náklady výkonu rozhodnutí ve výši 300,- Kč výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, která přísluší povinnému od I. T. s.r.o.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Usnesením ze dne 28. 2. 2008, č.j. 37 E 224/2007-29, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, jež mu byla doručena 5. 3. 2008, reagoval dovolatel žádostí o ustanovení advokáta, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 6. 2008, č.j. 37 E 224/2007-38, zamítl.

Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu