20 Cdo 372/2012
Datum rozhodnutí: 06.03.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 372/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné ČSOB Leasing, a.s. , se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 310/60, identifikační číslo osoby 639 98 980, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 1, Krakovská 24, proti povinnému K. P. , pro 921.098,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 47 Nc 5138/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 30. května 2011, č. j. 40 Co 393/2011-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 2. 2011, č. j. 47 Nc 5138/2007-42, jímž Okresní soud v Olomouci zamítl návrh povinného na zastavení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř., doručený dne 2. 9. 2010, doplněný podáním ze dne 13. 10. 2010, a kterým zastavil fázi řízení o návrhu povinného na zastavení exekuce doplněného dne 13. 10. 2010 z důvodu daného ust. 290 odst. 1 o. s. ř. .

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 13. 9. 2011, č. j. 47 Nc 5138/2007-84, které povinný převzal osobně dne 16. 9. 2011, vyzval povinného, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, a současně jej poučil, že nebude-li do 20ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena podepsanému soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Okresní soud v Olomouci poté usnesením ze dne 30. 9. 2011, č. j. 47 Nc 5138/2007-99, které bylo k odvolání povinného potvrzeno usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 25. 11. 2011, č. j. 40 Co 892/2011-105, nepřiznal povinnému osvobození od soudních poplatků a zamítl žádost povinného o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Povinný ani přes následující výzvu Okresního soudu v Olomouci usnesením ze dne 21. 12. 2011, č. j. 47 Nc 5138/2007-109, nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil a ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání.

Protože nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. zákona č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 6. března 2012

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu