20 Cdo 3691/2013
Datum rozhodnutí: 28.11.2013
Dotčené předpisy: § 201 o. s. ř.20 Cdo 3691/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné DEBTINVEST LIMITED, se sídlem Porter Road 33, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registrační číslo 609191, proti povinným 1) I. T. , 2) P. B. , a 3) V. K. , pro 77.432,70 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 8Nc 3682/2006, o dovolání 1. povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 11. srpna 2011, č. j. 12Co 424/2011-77, takto:

Řízení o odvolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 11. srpna 2011, č. j. 12Co 424/2011-77, se zastavuje.
Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení z 25. 10. 2010, č. j. 8Nc 3682/2006-39, ve znění opravného usnesení z 5. 1. 2011, č. j. 8Nc 3682/2006-44, jímž okresní soud rozhodl o procesním nástupnictví.

Usnesení odvolacího soudu napadl 1. povinný odvoláním (viz podání na č. l. 92 a 105).

Nejvyšší soud, který věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009 Sb., a čl. II Přechodných ustanovení, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.), dospěl k závěru, že řízení o tomto podání musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastaveno.

Napadené usnesení krajského soudu je rozhodnutím odvolacího soudu vydaným v rámci odvolacího řízení. Odvolání však není opravným prostředkem, jejž by bylo možno podat proti rozhodnutí krajského (městského) soudu jako soudu odvolacího (srov. § 201 a § 10 odst. 2 o. s. ř.). Tomu odpovídá i skutečnost, že Nejvyšší soud - ve shodě s tím, jak soustavu soudů vymezuje Ústava (srov. článek 91) - může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 4 a § 10a o. s. ř.) a že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soud řád neupravuje.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 31. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 7/2001 pod č. 85, usnesení Nejvyššího soudu z 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v témže časopise Soudní judikatura 7/2002 pod č. 139 nebo usnesení téhož soudu z 26. 10. 2011, sp. zn. 20 Cdo 3313/2011).

Nejvyšší soud proto řízení o odvolání, které shora uvedenou vadou trpí, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2013
JUDr. Vladimír Mikušek předseda senátu