20 Cdo 369/2011
Datum rozhodnutí: 05.04.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 369/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné FOCUS METAL, s. r. o. , se sídlem ve Valašském Meziříčí, Jiráskova 399/11, identifikační číslo osoby 623 03 414, zastoupené Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě, Poštovní 2, proti povinné VaK Bruntál a. s. , se sídlem v Bruntále, třída Práce 42, identifikační číslo osoby 476 75 861, pro 382 313,60 Kč, zřízením soudcovského zástavního práva, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 30 E 174/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 11. 2010, č. j. 66 Co 797/2010-112, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 18. 5. 2010, č. j. 30 E 174/2010-77, kterým okresní soud zamítl návrh oprávněné na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinné a rozhodl o nákladech řízení, a dále nepřiznal žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Oprávněná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí.

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí dne 29. 11. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné, o čemž byli účastníci řízení také řádně poučeni.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř).

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř.; povinné, jež by jinak právo na náhradu nákladů dovolacího řízení měla, podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. dubna 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu