20 Cdo 3685/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 107a předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 3685/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Bohemia Faktoring, a. s. , se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, identifikační číslo osoby 27242617, zastoupené JUDr. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinné A + L Service s. r. o., v likvidaci , se sídlem v Praze 6 Břevnov, Bělohorská č. 144/245, identifikační číslo osoby 27569641, pro 242 134,44 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 38 EXE 495/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. dubna 2016, č. j. 72 Co 27/2016-193, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 občanského soudního řádu a že věc je třeba i v současné době - vzhledem k tomu, že řízení v projednávané věci bylo zahájeno v době před 1. 1. 2014 - posoudit (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinném do 31. 12. 2013 (dále též jen "o. s. ř."), se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.
Dovoláním napadeným rozhodnutím odvolací soud zastavil řízení o návrhu oprávněné ze dne 23. 3. 2016, aby na její místo do řízení vstoupila společnost PARADISE ISLANDS HOLDING LTD., reg. č. 008477 se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seychelles, a to pro překážku věci rozhodnuté (§ 104 odst. 1 o. s. ř.). Zdůraznil, že předmětný návrh je opakováním dřívějšího návrhu, kterým se oprávněná domáhala téhož a že dřívější návrh byl usnesením soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány ze dne 12. 12. 2014, č. j. EX 07803/10-24, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2015, sp. zn. 54 Co 80/2015, zamítnut nikoliv pro nesolventnost osoby, která má do řízení vstoupit namísto nynějšího oprávněného, ale proto, že institut procesního nástupnictví byl již od svého počátku (již od uzavření smlouvy o postoupení pohledávek dne 26. 5. 2014) mezi oprávněnou s společností PARADISE ISLANDS HOLDING LTD. účelově zneužit. Jestliže tedy oprávněná návrh opakuje s tím, že novou skutečností má být změna poměrů na straně společnosti PARADISE ISLANDS HOLDING LTD., pro které je tato společnost již dostatečně solventní pro případ, že by jí byla uložena povinnost k náhradě nákladů exekuce, jde o fakta, která jsou zcela bezvýznamná a nelze je pokládat za nové skutečnosti, pro které by bylo na místě o opakovaném návrhu oprávněné na postup podle § 107a o. s. ř. rozhodnout.
Dovoláním napadené rozhodnutí je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu. Již dříve Nejvyšší soud uzavřel, že za odvolacím soudem zjištěných okolností není procesním pochybením, jestliže o dalším návrhu oprávněné na postup podle ustanovení § 107a o. s. ř. nebude věcně rozhodováno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 10. 2016, sp. zn. 20 Cdo 3537/2016, a ze dne 15. 7. 2008). Proto Nejvyšší soud dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl pro nepřípustnost.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Oprávněná byla v dovolacím řízení neúspěšná, povinné ani exekutorovi žádné náklady během řízení o dovolání podle obsahu spisu nevznikly.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. listopadu 2016
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu