20 Cdo 3683/2012
Datum rozhodnutí: 12.12.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 3683/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech a. s. , se sídlem v Praze 1, Jindřišská 24/941, identifikační číslo osoby 61860069, proti povinnému B. Š. , pro 64.981,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Bruntále - pobočky v Krnově pod sp. zn. 19 EXE 138/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě z 27. října 2011, č. j. 66 Co 848/2011-51:


Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud ve věci samé potvrdil a ve výroku o náhradě nákladů řízení zrušil usnesení z 12. července 2011, č. j. 19 EXE 138/2011-37, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o. s. ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem , soud dovolatele usnesením z 27. března 2012 (na č. l. 72), doručeným mu 3. dubna téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno). Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
V Brně dne 12. prosince 2012
JUDr. Vladimír Mikušek, v. r. předseda senátu