20 Cdo 3673/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 3673/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Citibank Europe plc, organizační složky , se sídlem v Praze 5, Stodůlkách, Bucharova 2641/14, IČ 281 98 131, zastoupené Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Bouškova 792, proti povinnému J. D , za účasti manželky povinného L. D., pro 59.894,08 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. Nc 1532/2003, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. ledna 2009, č. j. 24 Co 434/2008 - 154, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Hradci Králové potvrdil usnesení ze dne 22. 5. 2008, č. j. Nc 1532/2003 - 136, kterým Okresní soud v Semilech zamítl návrh povinného a jeho manželky na částečné zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 10. 12. 2003, č. j. Nc 1532/2003 - 12, z důvodu dalšího částečného plnění na dlužnou pohledávku, jakož i návrh na zastavení exekuce ve způsobu prodejem nemovitostí - objektu bydlení čp. 8, v části obce Proseč, na st. p.č. 106, se st. p.č. 106, p.č. 1007/5, p.č. 1009, zapsaných na LV 503 pro k.ú. a obec Záhoří .

Proti tomuto usnesení podali povinný i jeho manželka dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 28. 6. 2010, č. j. Nc 1532/2003 - 182, byli dovolatelé vyzváni, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, s tím, že byli současně poučeni o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, a dále o tom, že nebude-li do 15-ti dnů od doručení tohoto usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví; toto usnesení bylo povinnému i jeho manželce doručeno dne 2. 8. 2010, dovolatelé však vady dovolání dosud neodstranili, o ustanovení zástupce pro dovolací řízení nepožádali a ani netvrdili, že by měli právnické vzdělání. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. října 2010

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.
předsedkyně senátu