20 Cdo 3670/2008
Datum rozhodnutí: 22.04.2010
Dotčené předpisy: § 240 odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.
20 Cdo 3670/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné DEBTINVEST LIMITED , se sídlem Pasea Estate Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, zapsané pod registračním číslem 609191 v Registry of Companies of British Virgin Islands, zastoupené JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 34, proti povinným 1) J. A. H. (dříve J. B.) , 2) H. B. , zastoupené JUDr. Petrem Hanzalem, advokátem se sídlem v Praze 6, Makovského 1331/32, a 3) L. K. , pro 59.601,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 13 Nc 3986/2006, o dovolání druhé povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. srpna 2007, č. j. 30 Co 415/2007 - 64, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :
Shora označeným usnesením krajský soud odmítl odvolání druhé povinné proti usnesení ze dne 14. 12. 2006, č. j. 13 Nc 3986/2006 - 13, jímž okresní soud nařídil podle vykonatelného rozsudku Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 5. 6. 2000, č. j. 36 Cm 60/2000 - 12, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 59.601,- Kč se 17,5 % úrokem z prodlení od 13. 4. 2003 do zaplacení, a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, a provedením exekuce pověřil soudního exekutora Mgr. Martina Svobodu, Exekutorský úřad v Teplicích.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala druhá povinná - aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem - dovolání, v němž současně požádala o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.
Usnesením Okresního soudu Praha-západ ze dne 12. 11. 2007, č. j. 13 Nc 3986/2006 - 89, byl zástupcem druhé povinné pro dovolací řízení ustanoven JUDr. Petr Hanzal, advokát se sídlem v Praze 6, Makovského 1331, který podáním ze dne 9. 7. 2008, předaným soudu prvního stupně dne 10. 7. 2008, dovolání druhé povinné doplnil.
Nejvyšší soud dospěl po přezkoumání věci k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.
Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.
Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; ani případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.).
Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nemůže přihlížet (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).
Vadu podání tedy dovolatel může odstranit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout.
V projednávané věci dovolání druhé povinné, podané k poštovní přepravě dne 31. 10. 2007, vykazovalo vady a dovolatelka při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, v dovolání však požádala o jeho ustanovení. Z obsahu spisu dále vyplývá, že zástupce, který byl druhé povinné k její žádosti usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. 11. 2007, č. j. 13 Nc 3986/2006 - 89, (jež v tomto výroku nabylo právní moci dne 7. 12. 2007) ustanoven, dovolání doplnil až podáním ze dne 9. 7. 2008, předaným soudu prvního stupně dne 10. 7. 2008.
Protože tedy ustanovený zástupce druhé povinné v zákonné lhůtě dvou měsíců od právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 12. 11. 2007, č. j. 13 Nc 3986/2006 - 89, (tedy do 7. 2. 2008) dříve učiněné podání dovolatelky včas nedoplnil (vady dovolání neodstranil, takže dovolání postrádá náležitosti, důvody dovolání i obsahové vymezení dovolacích důvodů), nelze pro tyto nedostatky dovolání v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto vadné dovolání s ohledem na výše uvedené skutečnosti podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl, aniž mohl přihlédnout k doplnění dovolání předanému soudu prvního stupně dne 10. 7. 2008.
O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 22. dubna 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu