20 Cdo 367/2005
Datum rozhodnutí: 27.09.2005
Dotčené předpisy: § 243b předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 367/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného L. R., zastoupeného advokátem, proti povinné E. K., o nařízení exekuce a pověření exekutora, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 Nc 3527/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31.3.2004, č.j. 13 Co 758/2003-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně, jímž byla nařízena exekuce vyklizením označeného bytu povinné a jejím provedením pověřen soudní exekutor JUDr. Z. Z.

Usnesení odvolacího soudu napadla povinná včasným dovoláním.

Soud prvního stupně dovolatelku usnesením, doručeným dne 26.10.2004, vyzval, aby ve lhůtě čtrnácti dnů předložila plnou moc zvoleného zástupce (advokáta) a jím sepsané dovolání, a poučil ji, že nestane-li se tak ve stanovené lhůtě, bude dovolání odmítnuto. Dovolatelka na toto usnesení odpověděla přípisem ze dne 27.10.2004, v němž uvedla, že žádá o ukončení sporu pod č. 16 Nc 3527/2003-32 .

Nejvyšší soud posoudil uvedené sdělení podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jako zpětvzetí dovolání.

Podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. platí, že vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Nejvyšší soud proto tak rozhodl.

Výsledek dovolacího řízení by nemohl být jiný ani při odlišném výkladu podání dovolatelky; nedostatek jejího zastoupení advokátem (při podání dovolání) nebyl totiž navzdory opatřením soudu prvního stupně odstraněn (viz § 241, § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř; oprávněnému, jenž by měl na jejich náhradu právo, však ve stadiu dovolacího řízení žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu