20 Cdo 3647/2010
Datum rozhodnutí: 09.12.2010
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 241 odst. 4 o. s. ř.
20 Cdo 3647/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Credium, a. s. , se sídlem v Praze 13, Office park, Bucharova 2657/12, identifikační číslo 251 39 886, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti povinnému F. W. , za účasti manželky povinného Z. W., pro 29 224,11 Kč, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 21 Nc 14136/2008, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 5. 2009, č. j. 19 Co 732/2009-17, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného a jeho manželky proti usnesení ze dne 5. 11. 2008, č. j. 21 Nc 14136/2008-2, kterým Okresní soud v Českých Budějovicích nařídil na majetek povinného exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Karla Urbana.

Povinný a jeho manželka napadli usnesení odvolacího soudu dovoláním. Žádost povinného o ustanovení zástupce z řad advokátů Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 7. 10. 2009, č. j. 21 Nc 14136/2008-32, zamítl; usnesení soudu prvního stupně bylo potvrzeno usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 1. 2010, č. j. 19 Co 3284/2009-45. Okresní soud poté vyzval oba dovolatele usnesením ze dne 24. 5. 2010, č. j. 21 Nc 14136/2008-51, doručeným povinnému i jeho manželce dne 28. 5. 2010, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; zároveň je poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud dovolací řízení zastaví. Povinný ani jeho manželka však na výzvu nereagovali.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. prosince 2010

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.
předsedkyně senátu