20 Cdo 3636/2011
Datum rozhodnutí: 08.11.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3636/2011


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné PEIT Company s.r.o. , se sídlem v Moravské Třebové, Čs. armády 93/16, identifikační číslo osoby 259 50 142, zastoupené JUDr. Rudolfem Skoupým, advokátem se sídlem ve Svitavách, Soudní 1, proti povinné J. Z. , zastoupené JUDr. Petrem Elšíkem, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 7, pro 2.750.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 10 Nc 3477/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 25. ledna 2011, č. j. 22 Co 9/2008 - 225, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud ve Svitavách usnesením ze dne 5. 9. 2007, č. j. 10 Nc 3477/2007 - 9, nařídil podle vykonatelného notářského zápisu Mgr. M. K. ze dne 20. 4. 2007, sp. zn. NZ 34/2007, N 36/2007, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 2.750.000,- Kč s 1,5 % úrokem z prodlení p.a. z částky 2.750.000,- Kč od 21. 5. 2007 do zaplacení, smluvní pokuty ve výši 0,1 % z částky 2.750.000,- Kč za každý den prodlení od 21. 5. 2007 a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinné (výrok I.), jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Tomáše Vránu, Exekutorský úřad Přerov (výrok II.) a rozhodl, že povinná nesmí po doručení tohoto usnesení nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů (výrok III.).

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 25. 1. 2011, č. j. 22 Co 9/2008 - 225, k odvolání povinné usnesení okresního soudu ve výroku I., pokud jím byla nařízena exekuce na majetek povinné podle vykonatelného notářského zápisu Mgr. M. K. ze dne 20. 4. 2007, sp. zn. NZ 34/2007, N 36/2007, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 2.750.000,- Kč s 1,5 % úrokem z prodlení p.a. z částky 2.750.000,- Kč od 21. 5. 2007 do zaplacení a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, a ve výroku II. a III. potvrdil (výrok I.), a dále je ve výroku I., pokud jím byla nařízena exekuce na majetek povinné podle vykonatelného notářského zápisu Mgr. M. K. ze dne 20. 4. 2007, sp. zn. NZ 34/2007, N 36/2007, k uspokojení pohledávky oprávněné, a to smluvní pokuty ve výši 0,1 % z částky 2.750.000,- Kč za každý den prodlení od 21. 5. 2007, změnil tak, že v tomto rozsahu návrh na nařízení exekuce zamítl (výrok II.).

Proti výroku I. usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 25. ledna 2011, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 8. listopadu 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu