20 Cdo 363/2005
Datum rozhodnutí: 27.09.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

20 Cdo 363/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kůrky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a/ P. J. a b/ nezletilého O. J., zastoupeného matkou D. J., proti povinnému P. J., srážkami ze mzdy, pro výživné, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 1 E 1043/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14.9.2004, č.j. 10 Co 696/2004-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného; zčásti je změnil ohledně výše dlužného, jež má být vymáhána.

Povinný toto rozhodnutí napadl včasným dovoláním. Jelikož nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením, doručeným dne 20.1.2005, vyzval, aby předložil plnou moc zvoleného zástupce (advokáta) a jím sepsané dovolání, a poučil jej, že nestane-li se tak ve lhůtě 15 dnů od doručení, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel na toto usnesení neodpověděl.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 a 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. Oprávněným, kteří by měli nárok na jejich náhradu, však ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2005

JUDr. Vladimír Kůrka, v. r.

předseda senátu