20 Cdo 362/2017
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 362/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné ŠkoFIN s. r. o., se sídlem v Praze 5, Pekařská 635/6, identifikační číslo osoby 45805369, zastoupené Mgr. Jaroslavem Tajbrem, advokátem se sídlem v Praze 5, U Nikolajky 5, proti povinnému P. L. , D., za účasti vydražitele R. S. Z., pro 105 085 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky Mgr. Zuzany Sobíškové, Exekutorský úřad Praha 6, pod sp. zn. 180 EX 18421/11, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 5. 2016, č. j. 26 Co 329/2015-109, takto:

Dovolací řízení se zastavuje. O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil (ve správném znění bydliště vydražitele) usnesení ze dne 2. 12. 2014, č. j. 180 EX 18421/11-95, jímž pověřená soudní exekutorka udělila příklep na vydražených nemovitostech vydražiteli R. S., Z.
Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .
Dovolání vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem), přičemž ze spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Přes řádnou výzvu soudní exekutorky ze dne 31. 8. 2016, č. j. 180 EX 18421/11-114, dovolatel nedostatek zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, a to ani poté, co soudní exekutorka usnesením ze dne 30. 9. 2016, č. j. 180 EX 18421/11-117 (jež nabylo právní moci dne 24. 10. 2016), zamítla návrh povinného na ustanovení zástupce z řad advokátů. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 15. února 2017 JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu