20 Cdo 3609/2010
Datum rozhodnutí: 22.09.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 o. s. ř.
20 Cdo 3609/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněného Městského úřadu Rudná, stavebního úřadu , se sídlem v Rudné, Masarykova 94, zastoupeného JUDr. Reginou Soukupovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Konviktská 12, proti povinnému M. A. , k vymožení povinnosti odstranění stavby rodinného domu a oplocení, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 11 Nc 3509/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. prosince 2009, č. j. 30 Co 548/2009 - 40, takto:Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):Okresní soud v Berouně usnesením ze dne 26. 3. 2009, č. j. 11 Nc 3509/2009 - 16, nařídil podle vykonatelného rozhodnutí Městského úřadu Rudná, stavebního úřadu, ze dne 14. 10. 2005, č. j. 1111-ŘOS/RD/1/05/-K, ve spojení s rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 3. 5. 2006, č. j. ÚSŘ/1141/06/Ru, exekuci k vymožení povinnosti povinného spočívající v odstranění stavby rodinného domu a oplocení na pozemku parc. č. 155/2 v k.ú. Úhonice, postavené bez povolení a v rozporu s platným územním plánem, a to i pro náklady exekuce a náklady oprávněného, jež budou určeny exekutorem, a jejím provedením pověřil soudní exekutorku JUDr. Moniku Elfmarkovou, Exekutorský úřad Praha 4.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. 12. 2009, č. j. 30 Co 548/2009 - 40, k odvolání povinného usnesení okresního soudu potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.


Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. prosince 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2010


JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu