20 Cdo 3608/2012
Datum rozhodnutí: 12.12.2012
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
20 Cdo 3608/2012

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. v exekuční věci oprávněné České pojišťovny a. s. , se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, identifikační číslo osoby 45272956, adresa pro doručování. Česká pojišťovna a. s., referát právní regresy, Rašínova 7, 601 66 Brno, proti povinnému Ing. K. Ž. , pro 105.445,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 16Nc 529/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně z 28. května 2012, č. j. 58Co 357/2011-167:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud změnil usnesení okresního soudu z 9. března 2011, č. j. 16Nc 529/2003-104, tak, že návrh povinného na zastavení exekuce zamítl, podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o. s. ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem , soud dovolatele usnesením z 1. října 2012 (na č. l. 195), doručeným mu 10. října téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil, a to ani ve lhůtě prodloužené do 19. 11. 2012 (spis byl dovolacímu soudu doručen 23. 11. 2012 bez doplnění dovolání).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení Hlavy VI. exekučního řádu.
V Brně dne 12. prosince 2012 JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu