20 Cdo 36/2008
Datum rozhodnutí: 26.01.2009
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 36/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P. G. s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinnému J. P., pro 100.788,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 Nc 12985/2005, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. 7. 2007, č.j. 23 Co 296/2007-41, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 12. 3. 2007, č.j. 13 Nc 12985/2005-32, jímž obvodní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 7. 11. 2007, č.j. 13 Nc 12985/2005-48, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení prokázal své právnické vzdělání, nebo si zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 19. 11. 2007, dovolatel nereagoval.Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 26. ledna 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu