20 Cdo 3596/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.201320 Cdo 3596/2013U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Servisní a skladové služby s. r. o., se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, Výstavní 2510/10, identifikační číslo osoby 28601751, zastoupeného Mgr. Peterem Harmečkem, advokátem se sídlem v Ostravě Moravské Ostravě, Smetanovo náměstí 1180/7, proti povinné S. K. , pro 20.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 26 EXE 1383/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. dubna 2013, č. j. 24 Co 34/2013-60, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání (§ 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2012) proti usnesení z 14. 5. 2012, č. j. 26 EXE 1383/2012-8, jímž okresní soud nařídil exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 20.000,- Kč s vyčíslenými úroky z prodlení, nákladů předcházejícího řízení a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen o. s. ř. . Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení. K podání povinné ze dne 7. 10. 2013, založenému na č.l. 87 spisu, jež je svým obsahem nejasné a neurčité, soud nepřihlížel.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. listopadu 2013
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu