20 Cdo 3583/2010
Datum rozhodnutí: 02.12.2010
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3583/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné NEMOVITA, a.s. "v likvidaci" , se sídlem v Třinci, Oldřichovice 869, IČO 25566687, zastoupené JUDr. Vlastimilem Burešem, advokátem se sídlem v Mostech u Jablunkova, Šance 13, proti povinné AGRO MORAVA, v.o.s. , se sídlem v Brně, Zvonařka 137/14, IČO 13690329, zastoupené JUDr. Marií Minářovou, advokátkou se sídlem v Brně, Ludmily Konečné 14, pro 24.012.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 78 Nc 537/2009, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2010, č. j. 20 Co 347/2009-53, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Oprávněná je povinna zaplatit povinné do tří dnů od právní moci tohoto usnesení na náhradě nákladů dovolacího řízení 12.360,- Kč k rukám JUDr. Marie Minářové, advokátky.

O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud změnil usnesení z 23. 3. 2009, č. j. 78 Nc 537/2009-5 (kterým městský soud nařídil exekuci), tak, že návrh na nařízení exekuce zamítl, podala oprávněná dovolání.

Povinná navrhla odmítnutí dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinné 22. 3. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

Jelikož dovolání bylo odmítnuto, vzniklo povinné podle ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení; ty spočívají v částce 10.000,- Kč, představující odměnu za zastoupení advokátem (§ 1 odst. 1, § 2 odst. 1, § 3 odst. 1 bod 6., § 12 odst. 1 písm. a/ bod 1, § 14 odst. 1, § 15 a § 16 odst. 2 vyhlášky č. 484/2000 Sb., sníženou o 50 % podle § 18 odst. 1 téže vyhlášky) a v částce 300,- Kč paušální náhrady podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, jakož i 20% DPH ve výši 2.060,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2010

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu