20 Cdo 358/2003
Datum rozhodnutí: 19.06.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 358/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Jany Hráchové a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení K., proti povinnému J. K., za účasti manželky povinného D. K., pro 121.079,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. E 969/2002, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 30. 10. 2002, č.j. 7 Co 2505/2002-26, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 9. 7. 2002, č.j. E 969/2002-13, jímž Okresní soud v Prachaticích nařídil podle platebních výměrů oprávněné výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 121.079,- Kč.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen (a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 14. 1. 2003, č.j. E 969/2002-32, proto okresní soud povinného vyzval, aby si do třiceti dnů od doručení rozhodnutí zvolil zmocněncem advokáta, předložil plnou moc a současně ho vedl k tomu, co musí ve vztahu k již podanému dovolání advokát učinit, aby podmínka obligatorního zastoupení byla splněna.

Na výzvu soudu, která mu byla doručena 17. 1. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. června 2003

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu