20 Cdo 3562/2006
Datum rozhodnutí: 02.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3562/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslava Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného města Č. T., zastoupeného advokátem, proti povinným 1) I. Š., 2) J. B., a 3) P. B., pro 34 131,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 Nc 1009/2005, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2006, č.j. 9 Co 471/2006-29, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinní napadli dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 1. 7. 2005, č.j. 46 Nc 1009/2005-9, jímž okresní soud podle platebního rozkazu ze dne 25. 11. 1998, č.j. Ro 4305/98-3, ve spojení s usnesením ze dne 15. 6. 2004, č.j. 36 D 1108/2003-39 téhož soudu, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. J. P., soudního exekutora.

Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinní byli právnicky vzděláni, soud je usnesením ze dne 3. 11. 2006, doručeným povinné 1) 23. 11. 2006, povinnému 2) 20. 11. 2006, a povinnému 3) 16. 11. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolili zástupcem advokáta nebo notáře a jeho prostřednictvím doplnili své dovolání; zároveň je poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelé vytčený nedostatek neodstranili.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O nákladech vzniklých oprávněnému v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 2. května 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu