20 Cdo 3554/2012
Datum rozhodnutí: 27.11.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 3554/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné J. K. , zastoupené JUDr. Jitkou Zemanovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Prosecká 20, proti povinnému J. M. , zastoupenému Mgr. Jiřinou Křížovou, advokátkou se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, B. Němcové 1720, pro 2.053,66 Kč, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 5783/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. února 2012, č. j. 14 Co 94/2012 - 25, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 1. 8. 2011, č. j. 43 EXE 5783/2011 - 11, nařídil podle vykonatelného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16. 11. 2010, č. j. 13 D 753/2005 - 167, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 2.053,66 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Jana Vedrala, Exekutorský úřad Praha 3.

Krajský soud v Ústí nad Labem shora označeným usnesením k odvolání povinného usnesení okresního soudu potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, v němž namítá, že mu exekuční titul neukládá povinnost plnění ve vztahu k oprávněné. Navrhl, aby dovolací soud usnesení soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil k novému řízení a rozhodnutí věci, včetně úhrady nákladů, které povinnému vznikly .

Oprávněná v písemném vyjádření k dovolání odkázala na ustanovení § 261a odst. 2 o. s. ř. s tím, že dovolání povinného nepovažuje za důvodné.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12., části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 22. února 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. listopadu 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu