20 Cdo 3553/2006
Datum rozhodnutí: 25.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3553/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v Š., proti povinné L. M. T., s.r.o., pro částku 192.114,- Kč s příslušenstvím, prodejem podniku, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. E 15/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci z 29. 10. 2004, č. j. 40 Co 543/2004-34, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Shora označené rozhodnutí krajského soudu povinná napadla dovoláním, sepsaným JUDr. P. J., označeným jako její zaměstnanec (č.l. 49).


Protože existence zaměstnaneckého poměru mezi ním a povinnou ke dni sepisu dovolání (tedy k 26. 3. 2005) nebyla nijak doložena, okresní soud dovolatelku usnesením z 2. 11. 2006, doručeným jí 20. 11. téhož roku vyzval, aby do 10 dnů listinu zaměstnanecký poměr prokazující předložila, a poučil ji, že v opačném případě bude dovolací řízení zastaveno.


Na tuto výzvu povinná reagovala písemným podáním, v němž (kromě jiného) s poukazem na ustanovení § 241 odst. 1 a § 21 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. sděluje, že zvolený zástupce je vůči dovolateli v zaměstnaneckém vztahu ve smyslu ust. § 1 odst. 1 a 2 ve vztahu k ust. § 236 odst. 2 ZP , své tvrzení však opětovně nijak nedoložila.


Z ustanovení § 241 odst. 2 písm. a) ve spojení s ustanovením § 21 odst 1 písm. b) o.s.ř. plyne, že existenci zaměstnaneckého (členského) poměru je třeba prokázat (v podrobnostech se odkazuje na Komentář k občanskému soudnímu řádu, I. díl, 7. vydání, C.H.Beck, Praha, 2006, vysvětlivka č. 6 na straně 83).


Protože povinná ani na dodatečnou výzvu soudu existenci zaměstnaneckého poměru mezi ní a JUDr. P. J. nedoložila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno; oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. ledna 2007


JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.


předseda senátu