20 Cdo 3548/2008
Datum rozhodnutí: 21.07.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3548/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné M. č. P., zastoupené advokátkou, proti povinnému BAS B. A. S. s.r.o., zastoupenému advokátkou, pro 295.977,75 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 7910/2003, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. července 2007, č. j. 62 Co 224/2007-20, takto:


Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. července 2007, č. j. 62 Co 224/2007-20, odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, odvolání povinného proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 12. 2003, č. j. 33 Nc 7910/2003-5, jímž byla podle § 44 odst. 2 tohoto zákona nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 25. 10. 2000, č. j. 30 C 90/2000-21, k vymožení pohledávky ve výši 295.977,75 Kč s příslušenstvím a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 30.760,- Kč a kterým byl pověřen k provedení exekuce a vymožení nákladů Mgr. J. P., soudní exekutor.


Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání z důvodu uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., neboť se domnívá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Navrhl, aby usnesení odvolacího soudu bylo zrušeno a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.


Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců


od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.


Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.


Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí dovolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; ani případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.).


Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nemůže přihlížet (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21).


Vadu podání může dovolatel odstranit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty


k podání dovolání. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout.


V posuzované věci je z obsahu spisu zřejmé, že povinný podal proti usnesení odvolacího soudu, které mu bylo doručeno dne 13. 8. 2007, k poštovní přepravě dne 23. 8. 2007 dovolání, podepsané V. K., likvidátorem společnosti, v němž namítl, že odvolací soud neposoudil důvody uvedené v návrhu na zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 12. 2003, č. j. 33 Nc 7910/2003-5, a v odůvodnění tohoto návrhu (viz příloha 1) dostatečně, jak z hlediska formálního, tak i věcného , přičemž neuvedl, v jakém rozsahu rozhodnutí odvolacího soudu napadá, a ohledně dovolacích důvodů odkázal na § 241 o. s. ř. . V tomto podání současně konstatoval, že dovolání bylo sepsáno jeho pracovníkem s právnickým vzděláním (který jej však nepodepsal). Soud prvního stupně proto povinného usnesením ze dne 11. 10. 2007, č. j. 33 Nc 7910/2003-27, doručeným mu dne 22. 10. 2007, vyzval podle § 209 o. s. ř., ve spojení s § 42 odst. 4 o. s. ř., aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení dovolání doplnil o náležitosti uvedené v § 241 o. s. ř. a současně jej poučil o tom, že podle § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být při podání dovolání zastoupen advokátem nebo notářem a že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dalším usnesením ze dne 7. 4. 2008, č. j. 33 Nc 7910/2003-34, soud prvního stupně povinného (na pokyn dovolacího soudu) vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení doplnil dovolání podpisem osoby, která je jeho pracovníkem, je oprávněna za něj jednat a má právnické vzdělání, což je třeba prokázat listinnými důkazy. K žádosti povinného mu poté soud prvního stupně usnesením ze dne 29. 4. 2008, č. j. 41 C 538/2002-68, ustanovil zástupcem pro řízení Mgr. B. M., advokátku; toto usnesení nabylo právní moci dne 30. 5. 2008. Usnesením ze dne 4. 6. 2008, č. j. 33 Nc 7910/2003-39, byl povinný prostřednictvím své zástupkyně vyzván k doplnění dovolání proti usnesení odvolacího soudu ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení tak, aby z něj bylo patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se napadá, případně, které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Současně byl povinný poučen o tom, že dovolání musí být sepsáno advokátem nebo notářem a že nebude-li dovolání ve stanovené lhůtě uvedeným způsobem doplněno, dovolací soud dovolací řízení zastaví. Toto usnesení bylo zástupkyni povinného doručeno dne 17. 6. 2008. Doplněné dovolání ze dne 30. 6. 2008 ohledně dovolacích důvodů obsahuje jen odkaz na § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.


Protože rozhodnutí odvolacího soudu - jak uvedeno výše - lze zásadně přezkoumat jen z důvodů uplatněných v dovolání (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.) a dovolání povinného postrádá obsahové vymezení uplatněného dovolacího důvodu, i rozsah, v jakém usnesení odvolacího soudu napadá, nelze v dovolacím řízení pro tyto obsahové nedostatky dovolání pokračovat. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta, během níž bylo možno vady dovolání odstranit, marně uplynula dnem 30. 7. 2008, Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 první věty o. s. ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 21. července 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu