20 Cdo 3539/2009
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 29 odst. 3 o. s. ř., § 19 odst. 1 předpisu č. 216/1994Sb.
20 Cdo 3539/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Euro Mall Brno Real Estate, s. r. o. , se sídlem v Praze 8, U Libeňského pivovaru 63/2, identifikační číslo osoby 261 61 478, zastoupené Mgr. Pavlem Markem, advokátem se sídlem v Praze, Na Poříčí 19, proti povinné EKO s. r. o. , se sídlem v Brně, Vídeňská 100, identifikační číslo osoby 252 81 283. zastoupené Mgr. Janem Rotreklem, advokátem se sídlem v Brně, Ponávka 2, o 414 681,72 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 101 Nc 2274/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 3. 2009, č. j. 20 Co 500/2008-55, takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 3. 2009, č. j. 20 Co 500/2008-55, a usnesení Městského soudu v Brně ze dne 10. 10. 2007, č. j. 101 Nc 2274/2007-17, se ruší a věc se vrací městskému soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 10. 10. 2007, č. j. 101 Nc 2274/2007-17, kterým městský soud nařídil podle rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, č. j. Rsp 1045/06, ze dne 9. 6. 2007 k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 414 681,72 Kč s úroky z prodlení ve výši a z částek ve výroku uvedených, nákladů předcházejícího řízení 12 440,- Kč (rozhodčí poplatek) a 46 194,- Kč s 19% daní z přidané hodnoty (náklady právního zastoupení) a nákladů exekuce, exekuci na majetek povinné a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Jiřího Doležala. Dospěl k závěru, že exekuční titul je vykonatelný, jestliže byl doručen ustanovenému opatrovníkovi, kterého povinné ustanovil orgán rozhodující v nalézacím řízení. Za nerozhodnou pro exekuční řízení považoval i námitku týkající se zpochybnění rozhodčí doložky, kterou rozhoduje Městský soud v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 5 Cm 187/2007.

V dovolání povinná namítá, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 2 písm. a/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ). Uvedla, že Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 26. 3. 2009, č. j. 5 Cm 187/2007-76, její návrh na zrušení rozhodčího nálezu pro předčasnost, neboť dospěl k závěru, že rozhodčí nález nebyl doručen, protože podmínky pro ustanovení opatrovníka pro doručování písemností nebyly splněny. Proto považuje rozhodčí nález za nevykonatelný a navrhla, aby dovolací soud usnesení soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud rozhodl o dovolání podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb.).

Dovolání je přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v rozporu s ustálenou soudní judikaturou.

Nejvyšší soud již ve svém rozhodnutí ze dne 26. 4. 2007, sp. zn. 20 Cdo 1592/2006, uzavřel, že do okruhu procesních otázek, jejichž úprava je v dispozici stran (rozhodců), doručování rozhodnutí nepatří. Mají-li nastat účinky právní moci a vykonatelnosti rozhodčího nálezu ve stejném rozsahu jako v případě soudního rozhodnutí, je nezbytné trvat na dodržení pravidel, jimiž se řídí doručování rozhodnutí vydaných v občanském soudním řízení. Na základě tohoto závěru je třeba dovodit, že předmětem dohody účastníků ve smyslu § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. nemůže být ani postup pro případ, že se účastníkovi nepodaří písemnosti podle § 45 a násl. o. s. ř. doručit. I v tomto případě je nezbytné se řídit ustanoveními občanského soudního řádu, která takovou situaci řeší. Podle § 29 odst. 3 o. s. ř. může předseda senátu, neučiní-li jiná opatření, účastníkovi, jehož pobyt není znám, ustanovit opatrovníka. Tento opatrovník účastníka v řízení zastupuje, jemu se také doručují písemnosti s řízením související. V souzené věci však povinná opatrovníkem zastoupena nebyla, pouze jí byl ustanoven opatrovník pro přijímání písemností, kterého však způsobem jeho ustanovení nelze považovat ani za zástupce pro doručování ve smyslu § 45e o. s. ř.

Dospěl-li odvolací soud k jinému závěru, je tento závěr nesprávný. Nejvyšší soud proto napadené rozhodnutí zrušil. Jelikož důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil i jeho rozhodnutí a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem, odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud i pro soud prvního stupně závazný (§ 243d odst. l část věty první za středníkem o. s. ř.).

V novém rozhodnutí soud rozhodne nejen o nákladech dalšího řízení, ale znovu i o nákladech řízení předchozího, tedy i dovolacího (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.), popřípadě bude o náhradě nákladů rozhodováno ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu