20 Cdo 3537/2006
Datum rozhodnutí: 01.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 3537/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T. C. R. a.s., proti povinnému S. D., pro 20 175,30 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 26 E 692/2003, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 3. 2006, č.j. 13 Co 63/2006-58, ve znění opravného usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 3. 2006, č.j. 13 Co 63/2006-61, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná napadla dovoláním (podle obsahu podání) v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud změnil usnesení ze dne 16. 9. 2005, č.j. 26 E 692/2003-32 (jímž městský soud zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí nařízeného usnesením městského soudu ze dne 18. 7. 2003, č.j. 26 E 692/2003-9), tak, že výkon rozhodnutí se zastavuje.


Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by za oprávněnou jednala osoba právnicky vzdělaná (nebyl doložen doklad o právnickém vzdělání zaměstnance oprávněné Mgr. M. B., kterým bylo dovolání sepsáno), soud ji usnesením ze dne 30. 5. 2006, č.j. 26 E 692/2003-81, doručeným jí 9. 8. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, nebo aby ve lhůtě 1 měsíce osoba jednající za oprávněnou doložila své právnické vzdělání; zároveň ji poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.


Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


Oprávněná z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému však v tomto stádiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. března 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu