20 Cdo 3523/2010
Datum rozhodnutí: 22.09.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 3523/2010


U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně
JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné PosAm Praha, spol. s r.o. , se sídlem v Praze 5, Holečkova 103/31, IČ 457 92 470, zastoupené Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, proti povinnému Ing. P. K. , zastoupenému JUDr. Jaroslavem Hrnčířem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rumunská 12, pro peněžité plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 73 Nc 420/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. dubna 2010, č. j. 39 Co 552/2009 - 180, takto:


Dovolání se odmítá.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Obvodní soud pro Prahu 9 usnesením ze dne 21. 4. 2009, č. j. 73 Nc 420/2009 - 129, nařídil podle vykonatelného notářského zápisu č. j. N 151/01, NZ 147/01, sepsaného JUDr. Dagmar Lukáčiovou dne 20. 7. 2001, exekuci k uspokojení tam specifikované pohledávky oprávněné, nákladů oprávněné a nákladů exekuce, jež budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce (výrok I.), jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Romana Vytejčka, Hostivařská 1109, Praha 10 (výrok II.), povinnému zakázal od doručení tohoto usnesení nakládat s jeho majetkem (výrok III.) a řízení o zaplacení tam specifikovaných úroků z prodlení zastavil (výrok IV.).

Městský soud v Praze usnesením ze dne 8. 4. 2010, č. j. 39 Co 552/2009 - 180, k odvolání povinného usnesení okresního soudu v napadených výrocích I., II. a III. potvrdil.


Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 8. dubna 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 22. září 2010
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu