20 Cdo 351/2009
Datum rozhodnutí: 28.05.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 351/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Ing. M. R., zastoupeného advokátkou, proti povinnému P. L., pro 208.942,20 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 13 Nc 3709/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 8. 2006, č. j. 19 Co 487/2006-27, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 5. 4. 2004, č. j. 13 Nc 3709/2004-7, jímž okresní soud nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 31. 7. 2003, č. j. 36 Ro 967/2003-11, k uspokojení pohledávky ve výši 208.942,20 Kč, úroků z prodlení ve výši 15 % p.a. z částky 170.000,- Kč od 9. 3. 2002 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 43.000,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. L. Z., soudního exekutora.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o.s.ř. ).


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o.s.ř.).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 21. 2. 2007, č. j. 13 Nc 3709/2004-36, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě jednoho měsíce zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě.


Dovolatel na výzvu, jež mu byla doručena 22. 3. 2007, reagoval žádostí o ustanovení zástupce z řad advokátů, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 12. 2007, č. j. 13 Nc 3709/2004-41, zamítl.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. května 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu