20 Cdo 3493/2008
Datum rozhodnutí: 18.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 3493/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněné H. C. a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému J. K., pro 21.040,43 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 11 Nc 564/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 12. 2007, č. j. 17 Co 372/2007-40, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 18. 10. 2006, č.j. 11 Nc 564/2006-5, jímž Okresní soud v Havlíčkově Brodě nařídil podle rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. J. N. dne 7. 3. 2006, sp.zn. H/2005/13628, k vydobytí pohledávky ve výši 21.040,43 Kč, smluvní pokuty ve výši 1.027,84 Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 4.383,96 Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. I. O., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 8. 2. 2008, č. j. 11 Nc 564/2006-54, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, jež mu byla doručena 25. 2. 2008, reagoval povinný žádostí o ustanovení právního zástupce, kterou soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 7. 2008, č.j. 11 Nc 564/2006-62, zamítl.

Dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil.Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu