20 Cdo 346/2007
Datum rozhodnutí: 26.07.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 346/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné T. O2 C. R., a.s., proti povinnému P. H., pro 4 900,- Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 Nc 10508/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 4. 2006, č.j. 10 Co 1450/2005-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. 7. 2005, č.j. 53 Nc 10508/2005-3, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 197279/2004-6381-II.výpr., exekuci a jejím provedením pověřil Mgr. I. N., soudního exekutora.Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, soud jej usnesením ze dne 15. 11. 2006, doručeným mu 1. 12. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení

(k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení

o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle § 87 a násl. zákona č.120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. července 2007

JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, v. r.

předsedkyně senátu